Om lajvet

Genre & Tema
Fräls oss ifrån ondo är ett levande rollspel i genren sociologisk thriller, vilket i detta fall innebär att vi vill återskapa en känsla av spänning, rädsla och ångest genom att aktivt söka efter det mänskliga mörker  som kommer fram i ett kollektiv styrt av vanföreställningar och doktrin, men också sätta detta i kontrast till den underbara kärleken och gemenskapskänslan som skapat rörelsen. Vid sidan av lajvets uppenbara teman såsom livet i en religiös kult, så vill vi även mer specifikt undersöka synden och förlåtelsen, och deras funktion som maktmedel.

Form
Lajvets form baserar sig på den nordiska lajvtraditionen, vilket i detta fall betyder att lajvet kretsar kring ett specifikt tema, att fokus ligger på gemensamt skapande och immersion i en 360°-illusion, samt att målet med lajvet är att skapa starka känslor och intensiva situationer. Med gemensamt skapande innebär förutom att alla spelare aktivt bör arbeta för att driva lajvet framåt och upprätthålla dess känsla, samt sätta den kollektiva spelupplevelsen framför sin egen personliga upplevelse, även att före lajvet utveckla sina karaktärer, relationer och intriger till något som är intressant och spelbart utgående från de frön som arrangörerna ger. Lajvet uppmanar också till transparens i tron att insyn i andra karaktärers hemligheter ökar möjligheter för intressant spel att uppstå.

Tempo & Styrning
Lajvet planeras pågå i knappt 30 timmar. Under lajvets början kommer fokus ligga på att skapa en positiv och kärleksfylld gemenskap inom sekten. Senare trappas tempot upp och stämningen mörknar för att, efter en god natts sömn, kulminera i en förhoppningsvis känslomässig avslutning på lajvet. Lajvet innehåller en del schemalagda aktiviteter som till viss del driver lajvet framåt och ger deltagarna något att reagera på. Fräls oss ifrån ondo har dessutom ett relativt fixerat slut.

Realism
I detta lajv förekommer INGA övernaturliga element.
…däremot är medlemmarna i Sjunde inseglets adventister övertygade om att under sker, att världen är full av änglar och demoner, samt att såväl Gud som Satan finns och har inflytande över människornas liv. Vi förväntar oss att slumpen förklaras genom mirakel, att demoner fördrivs samt att karaktärerna talar i tungor och faller till golvet i extas.

Teologi
Sektens teologi har modellerats på kristen karismatisk grund i tron att igenkänningsfaktorn hjälper deltagarna att ta spelet på större allvar. Samtidigt har själva rörelsen baserats på allmänt förekommande drag hos diverse olika destruktiva sekter. Det är viktigt att påpeka att lajvet på inga vis vill svartmåla kristendomen eller religion i allmänhet, utan istället belysa hur tro kan missbrukas. Vi kommer till viss del använda kristen terminologi och tankevärld, men undvika referenser till Jesus Kristus och istället referera till den fiktiva Katharina som trons centralfigur. En stor del av rörelsen seder, bruk och dogma kommer dessutom lämnas för improvisation under lajvet. 
Det är varje enskild spelares skyldighet att innan anmälan ta ställning till huruvida de är bekväma med de kristna inslagen.

Vid frågor och tvivel kring detta kontakta arrangörerna!

Trygghet & Katharsis
Spelarens fysiska och psykiska säkerhet kommer alltid först och lajvets regler finns till för att skapa ett tryggt men givande spel. Fysiskt våld kommer att hållas till ett absolut minimum under lajvet och istället vill lajvet i större utsträckning utforska användningen av psykiskt och andligt våld. Det finns risk att situationer uppstår som är olustiga för spelaren, men vi kommer att göra vårt bästa för att skapa en trygg atmosfär där man genom rollen kan uppleva svåra situationer och välja att avbryta spelet om det blir för tungt. Alla spelare skall dessutom vara beredda att efter lajvet bearbeta sina upplevelser. Lajvet är till för myndiga personer vilket innebär att alla deltagare förväntas ta ansvar och visa respekt, samt vara tydliga med sina egna gränser och lyhörda för andras.

Att delta i Fräls oss ifrån ondo är ett medvetet val att handskas med svåra känslor och upplevelser på jakt efter den katharsis som kommer av att sedan avsluta lajvet och lämna rollen med allt bagage bakom sig.